• U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Algemene leveringsvoorwaarden

PV PostNL Webshop – Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen, definities.
1.1 Deze PV PostNL webshop wordt beheerd door Shara Teamwear, Treubstraat 9c, 2288 EG Rijswijk, NL. Shara Teamwear is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66320631. Shara Teamwear wordt hierna genoemd: leverancier.
1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst, zoals een aankoop in deze webwinkel, met leverancier aangaat.
1.3 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen, hierna genoemd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding geschiedt onder acceptatie van deze Algemene voorwaarden.
2.3 Indien een klant deze voorwaarden niet accepteert zoals deze zijn geformuleerd, vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Leverancier behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order aan de klant in rekening te brengen.
2.4 Alle rechten en aanspraken door leverancier bedongen gelden tevens voor door leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden producten. Leverancier heeft het recht in plaats van het bestelde een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de klant heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig voor de aangegeven termijn, met een maximum van 30 dagen.
3.3 Indien blijkt dat bij de aanbieding door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt heeft leverancier het recht de aanbieding en de prijzen aan te passen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle in catalogi, op website en andere media genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke prijswijzingen en/of typefouten. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.
4.3 Indien de klant of het bezorgadres zich niet in Nederland bevindt is de klant aansprakelijk voor (extra) verzendkosten, mogelijk verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en/of andere heffingen.
4.4 Voor orders met een waarde van € 250,-- of meer worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor orders met een waarde van minder dan € 250,-- worden wel verzendkosten in rekening gebracht. Voor aflevering op adressen buiten Nederland worden altijd verzendkosten, waarvan de hoogte per land wordt vastgesteld, in rekening gebracht.
4.5 Leverancier bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. 4.6 De verzendkosten worden vermeld op de order(bevestiging).

Artikel 5 – Intellectueel eigendom / auteursrechten
5.1 Onverminderd het mogelijk anders in deze Algemene voorwaarden bepaalde, behoudt leverancier zich de bevoegdheden en rechten voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
5.2 Het is de klant niet toegestaan enige verandering in zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 De in het kader van de overeenkomst door leverancier vervaardigde ontwerpen, schetsen, films, tekeningen en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van leverancier, tenzij anders is overeengekomen.
5.4 Alle in artikel 5.3 bedoelde zaken zijn bestemd om uitsluitend door de klant te worden gebruikt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet door hem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van die zaken anders volgt, of schriftelijk is overeengekomen.
5.5 Leverancier behoudt het recht de mogelijk door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zolang hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6 – Levering
6.1 Indien geen andere afspraken zijn gemaakt wordt een door klant geplaatste order door leverancier binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling aan de klant gezonden.
6.2 Indien een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet mogelijk is (bijv. niet voorradig zijn van een artikel, ondanks een door leverancier verstrekte orderbevestiging tijdens het bestelproces) wordt dit door leverancier aan klant gemeld.
6.3 Indien er geen andere afspraken zijn gemaakt is de maximale levertijd 30 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer dan 30 werkdagen is, wordt de order geannuleerd en eventuele betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen aan de klant terugbetaald.
6.4 Een bestelling die uit meerdere producten bestaat, kan in meerdere leveringen worden uitgevoerd. De verzendkosten van naleveringen zijn voor rekening van leverancier.
6.5 Genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
6.6 Het risico tijdens transport is voor leverancier, het risico na levering is voor de klant.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Betaling kan geschieden op een wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 7.2 Tenzij anders afgesproken geschiedt betaling altijd geheel vooraf.
7.3 De klant geeft leverancier toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen wijze.
7.4 Mogelijk nog verschuldigde bedragen dienen binnen 10 werkdagen na levering van het product door de klant te worden voldaan.
7.5 De klant is en blijft aansprakelijk voor de tijdige betaling van elke factuur, ook in geval leverancier op verzoek van opdrachtgever de factuur en/of het geleverde heeft verzonden aan een derde.
7.6 Klachten over facturen moeten binnen 10 werkdagen na factuurdatum bij leverancier schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.
7.7 Bij niet tijdige betaling is de klant naast het verschuldigde bedrag en daarover verschuldigde rente, tevens gehouden in en buiten rechte gemaakte en te maken incassokosten volledig te vergoeden. Onder deze kosten worden ook de kosten voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten begrepen. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,--. De rente bedraagt het maximaal wettelijk toegestane percentage.
7.8 In geval de klant in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt geplaatst, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, zijn vorderingen van leverancier en de verplichtingen van de klant tegenover leverancier direct opeisbaar. Deze bepaling is wederkerig.
7.9 Leverancier heeft in geval van gebeurtenissen als bedoeld in artikel 7.8, het recht de overeenkomst, of een nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding voor eventuele schade die hieruit voor leverancier kan ontstaan.
7.10 Het eigendom van geleverde producten gaat over op de klant indien de klant al wat zij op grond van die geleverde producten verschuldigd is, aan leverancier heeft voldaan.

Artikel 8 - Retouren
8.1 De klant heeft het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst van het bestelde van de koop af te zien. De klant dient zulks binnen deze termijn schriftelijk (per e-mail) aan leverancier bekend te maken. Het bestelde kan geretourneerd worden mits voorzien van originele en aangehechte labels/prijskaartjes. Tevens dient het bestelde ongebruikt en/of ongedragen en in nieuwe staat te zijn. Het afzien van de koop van op verzoek van de klant gepersonaliseerde producten is nimmer mogelijk.
8.2 Indien een beschadigd product wordt ontvangen dient de klant dit binnen 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk (per e-mail) bij leverancier bekend te maken. Leverancier ruilt dit dan kosteloos om voor exact hetzelfde product.
8.3 Indien een ander product dan het bestelde wordt ontvangen wordt dit kosteloos omgeruild voor het bestelde product. De klant dient dit binnen 7 werkdagen schriftelijk (per e-mail) aan leverancier bekend te maken.
8.4 Klachten over een order dienen altijd binnen 7 werkdagen schriftelijk (per e-mail) bij leverancier gemeld te worden.
8.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren of slechts gedeeltelijk te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten zijn gebruikt of buiten de schuld van leverancier zijn beschadigd. Leverancier stelt de klant hiervan in kennis.
8.6 Het risico en de kosten van retourzendingen zijn, behalve in geval van artikel 8.2 en 8.3, voor de klant. Terugbetaling van het (geheel of gedeeltelijk) betaalde bedrag onder aftrek van eventuele waardevermindering als gevolg van schade en/of gebruik en de verzendkosten, vindt plaats binnen 10 werkdagen nadat de retourzending door leverancier is ontvangen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient dit schriftelijk (per e-mail) zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst, schriftelijk (per e-mail) aan leverancier te worden gemeld, of in het geval van niet zichtbare gebreken binnen 45 werkdagen.
9.2 In het geval van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 9.1 is leverancier slechts gehouden tot levering van het ontbrekende, vervanging of herstel van het geleverde. De mogelijk van toepassing zijnde totale vergoeding bedraagt nimmer meer dan het betrokken orderbedrag.
9.3 Leverancier kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die haar vanwege opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
9.4 Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gegevensverlies en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
9.5 In het geval van overmacht is leverancier niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen. Tot overmacht worden in ieder geval gerekend werkstakingen bij leverancier of toeleveranciers, in-, uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, niet nakomen van verplichtingen door toeleveranciers en productiestoringen.
9.6 Partijen kunnen in een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien die periode langer duurt dan 45 werkdagen kan iedere partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij. Indien in leverancier in een periode van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen of kan nakomen en daaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend is leverancier gerechtigd dit gedeelte te factureren. De klant dient deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
9.7 De klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden.
9.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van leverancier als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 - Garantie
10.1 De leverancier staat er voor in dat de producten voldoen aan de vermelde specificaties en de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Uitgesloten van garantie zijn in of aan de producten gebruikte ritssluitingen. Garantie hierop wordt verleend indien het product voorzien is van originele en aangehechte labels/prijskaartjes. Tevens dient het product nog ongebruikt en/of ongedragen en in nieuwe staat te zijn.
10.3 De bepalingen in dit artikel doen niets af aan de rechten en vorderingen die de klant in dit kader kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 11 – Overige bepalingen
11.1 De Nederlandse tekst van deze Algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 11.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en de klant is Nederlands recht van toepassing.
11.3 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt bepaald worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter.
11.4 Indien van een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken of nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
11.5 Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Algemene voorwaarden kunt u schriftelijk (per e-mail) contact opnemen met Shara Teamwear (zie artikel 1.1) sharateamwear@outlook.com
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Algemene voorwaarden mag worden verspreid, gekopieerd en/of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van leverancier.